tv

pdf hell Radio- und Fernsehprogramme

Grundangebot

Grundangebot

Digitale Programme
110 digitale HD-Fernsehprogramme
    1 digitals 4K-Fernsehprogramm
  81 digitale Fernsehprogramme
213 digitale Radioprogramme
Analoge Programme
23 analoge Fernsehprogramme
48 analoge Radioprogramme
 

Pay-Angebote

Music and Concerts

Music & Concerts   
CHF 8.– / Monat

extra

Extra
CHF 22.– / Monat   
 

Sports fussball

Sports
CHF 8.– / Monat

MySports glattvision Pay Paket

MySports Logo RGB P
CHF 23.– / Monat  
 

Sports fussball

à la carte
Ab CHF 6.– / Monat                      

à la carte

Music Choice
CHF 2.– / Monat
 

Sprachenpakete

Italien

Italiano
CHF 8.– / Monat     

Frankreich

Français
CHF 8.– / Monat
 

Serbisch

Serbisch
CHF 25.– / Monat   

Hayat

Hayat
CHF 15.– / Monat
 

Türkisch

Türkisch
CHF 4.– / Monat